Etäkuntoutus - mitä se on?

Etäkuntoutus voidaan jakaa reaaliaikaiseen ja ajasta riippumattomaan kuntoutukseen sekä näiden ja kasvokkain tapahtuvan kuntouksen sekamalliin.

Etäkuntoutuksessa terapia voidaan toteuttaa esimerkiksi videoyhteyden välityksellä

Mistä etäkuntoutus koostuu ja mitä se pitää sisällään?


Etäkuntoutus tuo kuntoutuksen keskelle asiakkaan omaan arkea, mikä tukee kuntoutuksen perustavoitteita asiakkaan arkisen toiminnan ja osallistumisen mahdollistamisesta. Etäkuntoutus mahdollistaa läheisten osallistumisen kuntoutukseen ja tuo lisäksi uudenlaisia verkostoyhteistyön mahdollisuuksia ammattilaisille. Kelan kehittämisprojekteissa etäkuntoutuksen valintaan johtivat pitkät etäisyydet, taloudelliset seikat, asiakkaan mieltymykset ja esimerkiksi perhe- tai työtilanne. Myös asiakkaan terveydentilaan liittyvät asiat, esimerkiksi hankala sosiaalisten tilanteiden pelko, allergia, jaksaminen tai liikkumisrajoitteet olivat syitä etäkuntoutuksen valintaan. Etäkuntoutus voi mahdollistaa paremmin kuntoutuksen toteutumisen arjessa, vaikka asiakas pääsisikin liikkumaan kuntoutusta järjestävän tahon luokse.

​​​​​​​

Reaaliaikainen etäkuntoutus

Reaaliaikaisessa etäkuntoutuksessa kyseessä voi olla esimerkiksi kuntoutujan ohjaus, arviointi, kuntoutus tai kuntoutumisen seuranta puhelimen, videoyhteyden tai internetin välityksellä. Terapeutti voi esimerkiksi seurata reaaliaikaisesti omalta näytöltään, kun kuntoutuja tekee harjoitusohjelmaa kotonaan. Terapeutti ja kuntoutuja käyttävät samaa sovellusta ja näkevät omilla näytöillään saman näkymän. Reaaliaikaista etäkuntoutusta voidaan toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena teknologiasta riippuen.


Ajasta riippumaton etäkuntoutus

Ajasta riippumattomilla menetelmillä tarkoitetaan terapeutin suosittelemaa kuntoutusta, jonka asiakas toteuttaa omatoimisesti etäteknologian avulla. Ajasta riippumatonta etäkuntoutusta ovat esimerkiksi kuntoutumista tukeva verkkomateriaali, asiakkaan omatoimisesti toteuttamat harjoitteluohjelmat tai pelit, joita kuntoutuja käyttää omatoimisesti. Myös sovellukset, jotka automaattisesti muistuttavat tai kannustavat omatoimiseen harjoitteluun ja kuntoutumiseen, virtuaalivalmentajat, nettiterapiat ja -kuntoutus ja tekstipohjaiset keskustelut ovat ajasta riippumatonta etäkuntoutusta. Ajasta riippumaton etäkuntoutus vähentää tarvetta kasvokkain toteutettuun reaaliaikaisen seurantaan tai kuntoutukseen.


Asiakkaan omatoimisesti toteutettavat harjoitteet voivat olla esim. kuva tai videomuotoisia harjoitusohjeita

Etäkuntoutus sopii useimmille asiakkaille, sillä asiakkaan diagnoosi ei sulje pois etäkuntoutuksen mahdollisuutta, eikä etäkuntoutukselle voida asettaa suoraviivaisia mukaanotto- tai poissulkukriteereitä. Ratkaisevaa on asiakkaan ja/tai hänen tukihenkilöidensä suostuminen käytön kokeilemiseen. Kielteinenkin asenne saattaa muuttua myönteiseksi, jos teknologiset ratkaisut ovat helppokäyttöisiä ja alkuun saa apua mahdollisiin käytön haasteisiin. Lisäksi toimiva yhteistyösuhde terapeutin kanssa, niin kuin muussakin kuntoutuksessa, lisää tyytyväisyyttä etäkuntoutukseen. Parhaimmillaan etäkuntoutus voi lisätä asiakkaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan ja lisätä itseohjautuvuutta siihen.


Blogitekstin on kirjoittanut Marjut Leppälä, joka toimii Easymovella fysioterapeuttina ja opiskelee tällä hetkellä ylemmässä ammattikorkeakoulussa digitaalisten terveyspalvelujen asiantuntijaksi. Voit varata ajan Marjutille nettiajanvarauksemme kautta tai tiedustella muita aikoja marjut.leppala@easymove.fi / 040 192 5944.


Lähde:

Salminen, A-L., Hiekkala, S. & Stenberg, J-H. 2016. Etäkuntoutus. Kelan tutkimus, Helsinki. Juvenes Print, Tampere.