Työhyvinvointi- ja työergonomiapalvelut yrityksille

Toteutamme työhyvinvointipäivät yrityksenne toiveiden mukaan yrityksenne tiloissa. Tutustu myös monipuolisiin työergonomiapaketteihin. Toimimme Oulun ja Kempeleen alueella.

Työpisteen ergonomiakartoitukset

Ergonomiakartoitus

Kesto 20 min / henkilö

Työtuolin käytön ohjaus ja neuvonta.

Nostot, hankalat työasennot, kartoitus ja neuvonta.

Työtuolin ja työpöydän säätäminen työntekijälle sopivaksi.

Hyvän työasennon ohjaaminen ja opastaminen.

Kirjalliset ohjeet optimaalisesta työasennosta, ohjeet istumisen tauottamisesta ja elvyttävästä liikunnasta.

Toimistotyöläisen ergonomiakartoitus

Kesto 45min / henkilö

Kartoitetaan työtila, työympäristö,

työasento, laitteet ja kalusteet.

Kartoitus sisältää ergonomiaindeksin.

Indeksissä tapahtuvia muutoksia voidaan verrata keskenään.

Indeksin avulla voidaan laskea koko toimiston työpisteiden keskiarvo.

Kartoitus sisältää helposti toteutettavien muutosten tekemisen heti paikan päällä yhdessä työntekijän kanssa.

Ergonomian, palautumisen sekä fyysisen toimintakyvyn arviointi

Kesto: 60min työpaikalla + 60min vastaanotolla / henkilö

Laaja työpisteen ergonomiakartoitus + muutosten tekeminen.

Firstbeat-mittaus, analyysi asiakkaan palautumisesta ja stressitasosta.

Arvio, ohjaus ja neuvonta fysioterapeutin vastaanotolla (60 min).

Fyysisen toimintakyvyn testit (testit suhteutetaan työn vaatimuksiin. Testit ovat luotettavia ja toistettavia.

Kartoitus työntekijän arkiaktiivisuudesta.

Firstbeat-mittauksen tulosten analysointi.

Vapaa-ajan liikuntasuositukset.

Näyttöpäätetyön ergonomian ja työympäristön arviointi

Työfysioterapeutin työpisteen ergonomiakartoituksessa käytetään apuna luotettavaa ja pätevää näyttöpäätetyön ergonomia ja työympäristön turvallisuutta kuvaavaa mittaria. Ergonomiakartoituksessa huomioidaan työpaikan työympäristö, käytettävät laitteet ja kalusteet, työasennot, työntekijöiden työskentelytavat, näkemiseen ja ikääntymiseen liittyvät tekijät. Mittarin avulla saadaan selville koko työpaikan näyttöpäätetyöpaikkojen terveellisyyttä ja turvallisuustasoa.

Ergonomiakartoitus tehdään yhdessä työntekijän kanssa. Helposti toteutettavat muutokset voimme toteuttaa välittömästi, tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi työtuolin ja -pöydän säätäminen sekä työpisteen kalusteiden sijoittelun muuttaminen.

Ergonomiaindeksi kertoo ergonomiakartoituksen ”kunnossa” -arvioiden prosenttiosuuden kaikista tehdyistä arvioista. Kokonaisindeksin lisäksi voidaan laskea indeksi erikseen kartoituksen viiden asiakokonaisuuden suhteen: työtila, työympäristö, työasento, laitteet ja kalusteet, perehdytys ja työnopastus.


TYHY-päivä, TYHY-startti & TYHY-remontti

Työergonomiasta työyhteisöt saavat apua työtapojen ja –menetelmien kehittämiseen, tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisen vähentämiseen sekä turvallisempaan työhön. Ergonomialla voidaan vaikuttaa myös työn sujuvuuteen, mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Panostus ergonomiaan lisää työn tuottavuutta, vähentää haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä ennaltaehkäisee sairauspoissaoloja. Ergonominen työympäristö on viihtyisä, miellyttävä ja turvallinen.


TYHY-päivä toimistotyöntekijöille

Kesto 3h + 20-30 minuuttia / henkilö

Henkilömäärä 5-20.

Toteutus työpaikalla

Työpisteen ergonomiaohjaus jokaiselle työntekijälle (20-30min / työntekijä)

Ryhmämuotoinen muutosohjaus (2h). Sisältöinä mm. arvot, terveyskäyttäytyminen ja motivaatio.

Taukoliikunnan mahdollisuudet ja ideat työympäristössä (1h)

TYHY-startti

Kesto: 5 kk

Henkilömäärä 5- 40

Sisältää 5 tapaamista Easymove toimipisteessä Kempeleessä tai asiakasyrityksen tiloissa.

Muutosohjausta ryhmämuotoisesti tai pienryhmissä (2 krt)

Ole läsnä -harjoitteet Easymoven toimipisteessä (1h)

Liikuntatuokio (1h)

Toimistopisteen ergonomiakartoitukset työpaikalla (20 min/ työntekijä)

TYHY-remontti

Kesto: 1 vuosi

Henkilömäärä 5-100

Sisältää yksilöhaastattelut ja muutosohjauksen.

Ryhmämuotoiset tapaamiset: 2 x luennot, 2 x muutosohjaus ryhmässä.

Ryhmämuotoinen liikunta 1 x / kk. Toteutus työpaikalla ja Easymoven toimipisteessä.​​​​​​​

Työpisteen ergonomiakartoitus henkilöstölle:

Työtuolin käytön ohjaus ja neuvonta

Työtuolin ja työpöydän säätäminen työntekijälle sopivaksi

Hyvän työasennon ohjaaminen ja opastaminen

Kirjalliset ohjeet optimaalisesta työasennosta, ohjeet istumisen tauottamisesta ja elvyttävästä liikunnasta.

Vaikuttavuuden arviointi ja raportointi.

TYHY-remontti -paketti voidaan kohdentaa seuraavanlaisille kohderyhmille:

Niska- ja hartiaseudun ongelmista kärsivät.

Työntekijät, joilla on paljon sairauspoissaoloja.

Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat.

Ergonomiakartoitukset kohdennetaan kyseiselle kohderyhmälle


Mitä ja miksi muutosohjausta?

HOT edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja myös Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä (yli sata julkaistua vaikuttavuustutkimusta).

Auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.

Tietoisuustaidot auttavat keskittymään nykyhetkeen avoimesti ja sallivasti. Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee.

Kyseessä on mindfulness – pohjainen käyttäytymisterapia, ja hyväksyvä havainnointi edustaa tärkeintä tapaa opetella kohtaamaan psykologiset esteet uudella tavalla. Tavoitteena ei siis ole rentoutumisen lisääminen ja hyvän olon metsästäminen, eikä se itsessään ratkaise ainuttakaan elämänongelmaamme.

Muutosten toteuttamiseen tarvitaan tietoisuustaitoja, koska useat muutokset edellyttävät kykyä olla reagoimatta automaattisesti hyödyttömiin ajatuksiin, tunteisiin tai mielihaluihin.