Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on kuntoutujan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen kehon ja mielen yhteyttä vahvistamalla. Se soveltuu hyödynnettäväksi kuntoutusmuotona stressi-, unettomuus- ja uupumusoireiden hoitoon ja myös kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, psyykkisten ahdistus- ja pelko-oireiden, syömishäiriöiden sekä erilaisten kehon hahmotusongelmien kuntoutuksessa ja ehkäisyssä.

Psykofyysisessa fysioterapiassa edistetään keho-mieli-yhteyttä mm. hengitysharjoitusten avulla.

​​​​​​​Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Se mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus sekä näiden välinen vuorovaikutus. Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja kehontuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa, mikä voi näkyä lihasjännityksenä tai muuttuneena hengityksenä.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan edistää esimerkiksi kehon hahmottamista, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa, itsesäätelytaitoja ja rentoutumista sekä lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan. Fysioterapeutti ohjaa kuntoutujaa tutustumaan kehoonsa ja sen eri reaktioihin turvallisesti, jolloin ymmärrys itseään ja kehoaan kohtaan kehittyy mahdollistaen löytämään uusia toimintamalleja ja keinoja selvitä vaivansa kanssa arkiympäristössä. Fysioterapiassa hyödynnetään mm. hengitysharjoituksia, liike- ja liikkuvuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyä sekä kehonhahmottamista edistäviä harjoituksia. Terapian sisältö ja tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti kuntoutujan omien voimavarojen ja tarpeiden mukaan.


Kehon hahmottamista edistävät harjoitukset ovat usein osa psykofyysistä fysioterapiaa.

Psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuus

Psykofyysisen fysioterapian vaikuttavuudesta ja saaduista hyödyistä on saatavissa paljon asiakaspalautetta, mutta aiheesta on tehty myös puolueeton Kelan tutkimusjulkaisu nimeltään ”Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona – Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa” (Härkönen, Muhonen, Matinheikki-Kokko ja Siparin, 2016).

Tutkimusselvityksessä todetaan asiakas-, asiantuntija- ja kirjallisuusaineiston osoittavan riittävästi psykofyysisen fysioterapian kohentavan kuntoutusasiakkaiden toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Arviointi kohdistui niin asiakaskokemuksiin kuin koettuihin ammatillisiin käytäntöihin ja psykofyysisen terapiatutkimuksen tieteellisen käytännön tuloksiin interventioiden vaikuttavuudesta. Tarkastellut eri näkökulmat tarjoavat samansuuntaisen, toisiaan täydentävän informatiivisen kokonaiskuvan psykofyysisen fysioterapian hyödyistä. (Kela 2016, 39)

Koko julkaisu on luettavissa täältä: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164282/Tyopapereita97.pdf?sequence=1